Satumainen Kauneus:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 

1. Rekisterinpitäjä: 

 

Satumainen Kauneus

Kolsantie 11, 05400 Jokela

040 5011 331

satumainenkauneus@gmail.com

satumainenkauneus.fi/

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö: 

 

Satu Sjöberg

Satumainen Kauneus

Kolsantie 11, 05400 Jokela

040 5011 331

satumainenkauneus@gmail.com

 

3. Rekisterin käyttötarkoitus: 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä markkinointi. Henkilötietoja käsitellään asiakasviestintään, muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste: 

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 

– Henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöyty, tietoinen ja yksiselitteinen)

– Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

– Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys)

 

5. Rekisterin tietosisältö: 

 

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 

– Nimi

– Osoite

– Sähköpostiosoite

– Puhelinnumero

– Asiakaspalvelun yhteydessä tapahtuva viestintä

– Asiakas- ja tilaushistoria

– Voimassa olevat sopimukset

 

6. Tietojen säilytysaika: 

 

Henkilötiedot säilytetään vähintään asiakassuhteen ajan, tästä pidemmässä säilytyksessä noudatetaan lakisääteisiä velvoitteita.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet: 

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: 

 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoilla. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 

9. Evästeiden (cookies) käyttö: Käytetäänkö sivustolla evästeitä, mitä ne tekevät ja miten kävijä voi kieltäytyä niistä.

 

10. Rekisterin suojaus: 

 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työtekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

11. Automaattinen päätöksenteko: 

 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

12. Rekisteröidyn oikeudet: 

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)